Z  hlediska  dlouholeté  zkušenosti  s  projektováním  a  hlavně  výrobou  dřevěných  konstrukcí,  nabízíme kompletní službu – navržení pozemní stavby (například rodinného domu) a to i včetně jejího projednání na stavebním úřadě.

Ke  každému  návrhu  přistupujeme  individuálně  od  prvotních  skic  a  požadavků  investora.  Výsledkem  je  architektonická  studie,  která  řeší  funkční  uspořádání,  prostorovou  a  hmotovou  náročnost  záměru  v  daném  území.  Obsahuje  též  základní  materiálovou  představu  a  také  ekonomickou a finanční náročnost budoucího stavebního záměru.

Navazuje projektová dokumentace pro územní řízení, respektive stavební řízení, která obsahuje ucelené řešení záměru včetně stavebně konstrukčních detailů a technologického vybavení.

       

Obsah architektonické studie:

 • Textová část obsahující popis dané lokality, stavebního záměru, a popis funkčních vazeb architektonického a materiálového řešení. Také jednoduchý propočet investičních nákladů.
 • Výkresy půdorysů řešených podlaží, řezů, pohledů
 • Perspektivní zobrazení prostorového řešení – vizualizace

Obsah projektové dokumentace pro stavební řízení:

 • Průvodní a technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Výkresová část stavebně–architektonického řešení
 • Výkresová část stavebně–konstrukčního řešení (statika)
 • Samostatné  části  profesní  (vytápění,  zdravotně  technické  instalace, elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Dokladová   část   (vyjádření   o   existenci   sítí,   stanoviska   dotčených správních orgánů, souhlasy sousedů, atd...)

Soubor služeb:

 • Příprava zakázky (PZ)
 • Dokumentace návrhu/studie (DNS)
 • Dokumentace   pro   vydání   územního   rozhodnutí (DUR)
 • Nebo společná dokumentace pro územní rozhodnutí      a      stavební      povolení      (DUR+DSP)    –    u    rodinných    domů    nejčastější varianta
 • Dokumentace   pro   vydání   stavebního   povolení,  nebo  ohlášení  stavby  (DSP,  DOS)
 • Je    možná    i    varianta    dokumentace    stavby jednostupňová (DSJ)
 • Dokumentace   pro   provedení   stavby   (DPS)
 • Soupis prací a dodávek (SPD)
 • Autorský dozor projektanta (AD)